Zásady ochrany osobních údajů

Používání těchto webových stránek podléhá Zásadám ochrany osobních údajů společnosti Friends club s. r. o. se sídlem Bartolomějská 11, Praha 1, 110 00, IČ: 08096104, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 312928, (dále jen „Správce“), která je provozovatelem portálu JIDLODOM.CZ (dále jen „Webové stránky“).

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Správce nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv jiný web pod odkazy na jeho webových stránkách www.jidlodom.cz. Při přístupu na webové stránky neprovozované správcem vezměte prosím na vědomí, že taková webová stránka je na správci nezávislá, a že správce nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Externí odkaz na webových stránkách správce zároveň neznamená, že správce přijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah takové webové stránky, či souhlasí s jejím používáním. Je na uživatelích, aby učinili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, neobsahuje položky destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně atd. Správce nenese žádnou odpovědnost, ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran. Zároveň vezměte prosím na vědomí, že Zásady ochrany osobních údajů správce se nevztahují na jiné weby pod odkazy na webových stránkách správce. Prostudujte si prosím Zásady ochrany osobních údajů (pokud existují) uvedené na těchto webových stránkách, které se budou vztahovat přímo k používání těchto webových stránek.

OCHRANA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Správce si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které nashromáždí o uživatelích (dále jen „Uživatelé“) svých webových stránek. Osobní údaje zahrnují, ovšem nejsou omezeny na, uživatelská data, jako jsou např. jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatelů. Správce hodlá analyzovat a utilizovat uživatelská data za účelem účinnější optimalizace uživatelského komfortu a seznámení uživatelů s novými příležitostmi a výhodami. Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů a bezpečnostní politiky, správce informuje své uživatele o tom, jakým způsobem shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje. Jeho záměrem je při shromažďování a používání osobních údajů najít rovnováhu mezi obchodními zájmy správce a odůvodněným zájmem našich uživatelů chránit své soukromí.

Při vyplnění registračního formuláře a odeslání objednávky správci na webových stránkách můžete vyjádřit souhlas s tím, že správce bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v aktuální verzi Zásad ochrany osobních údajů. V případě změny této politiky uveřejní správce novou verzi na webových stránkách. Proto se vždy ujistěte, že máte k dispozici tu nejaktuálnější verzi Zásad ochrany osobních údajů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při použití registračního formuláře, či odeslání objednávky shromažďuje správce vaše osobní údaje, které jste při té příležitosti poskytli. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze za účelem plnění smlouvy mezi správcem a uživatelem a doručení objednávky na uživatelem uvedenou adresu.

Kromě toho vás můžeme požádat o vaše osobní údaje i při jiných příležitostech, např. když nám zašlete e-mail. Kdykoliv dojde ke shromažďování vašich osobních údajů správcem, snažíme se uživatelé o tom informovat vložením odkazu na tyto Zásady ochrany osobních údajů, který je umístěný na příslušné webové stránce a v případě, že tak stanoví zákon i vyžádáním si vašeho souhlasu ke shromažďování osobních údajů.

ÚČEL POUŽITÍ

Správce používá osobní údaje pro tyto účely:

  1. Plnění smlouvy mezi uživatelem a správcem na základě provedené objednávky na webových stránkách, kdy účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt, e-mailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či jí ze strany správce plnit.
  2. Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu - zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů uživatelům

Na webové stránce se mohou také objevit nezávazné ankety, kterými vás žádáme o informace, připomínky či návrhy; představují zároveň příležitost pro návštěvníky stránek položit nám dotazy. Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají se zlepšovat v zákaznickém servise a zlepšovat nabídku. Shromážděné osobní údaje rovněž používáme k zacílení významných marketingových a reklamních nabídek. Tento druh inzerce může být uskutečněn pomocí reklamních bannerů nebo propagačních e-mailů, které rozesílá správce, či jiná firma na základě smlouvy se správcem. Závěrem, správce zkoumá demografii, zájmy a chování svých uživatelů, a to na základě informací získaných z průzkumů a ze souborů serverových protokolů. Důvodem tohoto konání je lepší porozumění a monitoring užívání webových stránek, vylepšení obsahu webových stránek a služeb, které nabízíme svým zákazníkům. Tento průzkum je zpracován a analyzován souhrnným způsobem.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách, či na webových stránkách www.jidlodom.cz, správce bez souhlasu uživatele neposkytuje osobní údaje třetím stranám. Správce může rovněž na základě zákonem požadované smlouvy sdílet osobní údaje s obchodními partnery třetích stran, kteří jsou poskytovateli našich služeb, tak aby byly v souladu se zásadami této politiky a webových stránek.

Správce může rovněž zveřejnit, či zpřístupnit osobní údaje v případech, kdy se v dobré víře domnívá, že to vyžadují právní předpisy. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na distribuci objednávek uživatelům nebo poskytující služby v souvislosti s provozováním webových stránek. Osobní údaje uživatelů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty také osobám, či subjektům, kteří správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje uživatelů po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10-ti let od ukončení smluvního vztahu). Popř. po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu uživatele max. po dobu 5-ti let). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje uživatelů nenávratně vymaže.

BEZPEČNOST

Správce shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v těchto zásadách a používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů.

PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu, popř. omezení zpracování osobních údajů, nebo právo na odstranění osobních údajů. Dále má právo vnést námitku proti zpracování osobních údajů a žádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se uživatel domnívá, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele. Uživatel také může odvolat souhlas se zpracováním jeho údajů písemně, a to zasláním na adresu sídla správce, nebo elektronicky prostřednictvím kontaktního mailu: info@jidlodom.cz.

ZMĚNA

Správce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich aktualizace na webových stránkách www.jidlodom.cz. Dnem zveřejnění aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů na webové stránce vstupuje v platnost takováto aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů.

DALŠÍ INFORMACE

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 20.04.2020. Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás prosím na info@jidlodom.cz.